Het beheren van natuurgebieden is een vak vol risico’s. Bloemenrijke velden uit de plannen, blijken in werkelijkheid soms brandnetelruigten. De weidevogelreservaten uit de doelstelling zijn voor je het weet een pitrusellende waar de weidevogels het loodje leggen.

Het formuleren van realistische doelstellingen en het uitstippelen van de weg naar de realisatie ervan kan alleen verantwoord geschieden gebaseerd op kennis van feiten en inzicht in de werking van de aanwezige ecologische systemen. Communicatie naar alle betrokken instanties en gebruikers is van wezenlijk belang. NatuurBeleven kan met u meedenken, kritische vragen stellen en veldonderzoek verrichten.

Zowel in het landelijk gebied als in de stedelijke omgeving heeft NatuurBeleven ruime ervaring in het opstellen van beheerplannen voor natuur. Of het nu een reservaat is van vele hectaren of een sloot die moet functioneren als ecologische verbinding, NatuurBeleven maakt er werk van.

Flora- en faunawet / Agrarisch natuurbeheer