NatuurBeleven stemt onderzoek zorgvuldig af op de doelstelling van de klant en de eisen van de wet. Zo voorkomen we onnodig kostbaar onderzoek en onaangename verrassingen.

Natuurscan: met het oog op de verplichtingen die de flora- en faunawet oplegt, is het vaak mogelijk op grond van een bezoek in combinatie met het vergaren van informatie uit bestaande bronnen een betrouwbare biotoopanalyse op te stellen. Op grond hiervan brengen we een advies uit over de mogelijke noodzaak tot verder onderzoek en/of regelen we de ontheffingsaanvraag bij het ministerie.

Onderzoek: bij het opstellen van beheerplannen of natuurtoetsen kan het nodig zijn een vollediger beeld van een biotoop te ontwikkelen.

Broedvogels worden geïnventariseerd volgens de richtlijnen van SOVON.Overwinterende vogels worden systematisch geteld.Kleine zoogdieren worden met lifetraps onderzocht.Vleermuizen: jachtgedrag en verblijfplaatsen worden ’s nachts met batdetector opgespoord.Amfibieën worden in de voortplantingstijd geteld. Hierbij wordt ook ’s nachts met lampen en geluidsapparatuur gewerkt (Rugstreeppad!).Reptielen worden systematisch gezocht (Zandhagedis, Ringslang).Vlinders en Libellen worden volgens het trajectsysteem geteld.Planten: overzicht van voorkomende (beschermde) soorten of het maken van (meerjarige) Tensley opnames. Vegetatie analyses met het Ecologisch Kennis Systeem.Vissen en andere waterdieren: vangst met sleepnetten of ‘elektrisch’ vissen.

Agrarisch natuurbeheer / Projecten